REALIZUJEME VAŠE SNY

Zpracování studií a dispozičních návrhů staveb. Zajištění projektové dokumentace ve všech fázích územního a stavebního řízení, od dokumentace pro územní rozhodnutí, až po projekt pro provedení stavby.

Více informací

Nabízíme stavební dozor, autorský dozor a technický dozor investora. Zajištění všech variant dozorování Vaší stavby, ať už ve vztahu ke kvalitě provádění, nebo odborného vedení vyžadovaného legislativou.

Více informací

Zajištění inženýrské činnosti spojené s vyřízením všech náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, souhlasu s ohlášením stavby či jiného dokumentu, kterým bude stavba povolena.

Více informací

Poptejte naše služby!

Projekční činnost

 • Zpracování studií a dispozičních návrhů staveb.
 • Zajištění projektové dokumentace ve všech fázích územního a stavebního řízení, od dokumentace pro územní rozhodnutí, až po projekt pro provedení stavby.
 • Návrh interiérů staveb.
Nahoru

Stavební dozor

  Stavební dozor:

  Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.


  Autorský dozor:

  Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor - AD. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu.


  Technický dozor investora:

  Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby stavební firma dodržovala technické podmínky realizace, platné zákony, stavbu prováděla kvalitně, dodržovala rozpočet a termíny stavby. Technický dozor investora též komunikuje na základě plné moci s příslušnými úřady. Podle § 152 odst. (4) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb "U stavby financované z veřejného rozpočtu", kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad provádění stavby.

Nahoru

Inženýrská činnost

 • Zajištění vypracování výškopisu a polohopisu zájmové lokality
 • Zajištění průzkumů pro umístění stavby - inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, hluková a rozptylová studie, zajištění EIA
 • Zabezpečení všech potřebných dokladů a podkladů pro vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Zastupování investora při činnostech souvisejících s jeho účastí při vypracování a průběžnou kontrolou projekčních prací
 • Zastupování investora při jednáních ve věci technických požadavků správců sítí a dotčených orgánů státní správy
 • Odborné převzetí projektové dokumentace
 • Vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení a zabezpečení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Kolaudační řízení
Nahoru